فارکس چیست؟

بازارهای مالی و فارکس چیست؟ بازارهای مالی به طور گسترده به هر بازاری اطلاق می