آیا ربات ها می توانند به جای انسان معامله کنند ؟

ربات ها استراتژی انسان را به