قبل از شروع جلسات تیم آنالیز ما فرم مشخصات فردی شما را بررسی و تحلیل خواهد کرد تا بتوانیم بهترین خدمات ممکن را به شما ارائه دهیم.