با برنامه ریزی ماهیانه منظم و مخصوص شما، براحتی  مستندسازی و بهینه سازی روش تحلیلی و ساختن تریدینگ پلن را می آموزید .